GARANTIVILLKOR BEGAGNAT FORDON

Tillämplighet

Denna garanti gäller för det fordon som har angetts ovan. Garantin gäller för konsumenter, dvs. personer som har köpt fordonet huvudsakligen för ett ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Garantin gäller inte för senare köpare

Omfattning

Garantin omfattar hela fordonet med undantag för dels eftermonterad extrautrustning som radio, bandspelare, larm etc., dels komponenter som inte har fått bedömningen normal eller detaljer som har fått preciserad anmärkning i varudeklarationen

Garantin gäller inte för fel, om Bike Trollhättan AB kan göra sannolikt att fordonet har blivit bristfällig på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att fordonet har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av fordonet, som sannolikt har inverkat på bristfällighetens uppkomst eller omfattning eller normal förslitning.

Fel

Med de undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan. Som fel räknas inte normal förslitning. Ett begagnat fordon kan ibland, med hänsyn till fordonets pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

Reklamation

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på fordonet ska han snarast möjligt underrätta Bike Trollhättan AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk.

Bike Trollhättan AB har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.

Bike Trollhättan ABs åtagande

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig Bike Trollhättan AB att avhjälpa felet kostnadsfritt vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av Bike Trollhättan AB. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat Bike Trollhättan AB om felet. I stället för avhjälpande har konsumenten rätt att få ett annat likvärdigt fordon om konsumenten föredrar detta, och om detta kan ske utan oskälig kostnad för Bike Trollhättan AB.

Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av fordonet, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt fordonet till Bike Trollhättan ABs förfogande. Om Bike Trollhättan AB tillhandahåller ett lånefordon kan detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

Konsumentens rättigheter

Om ett avhjälpande eller en omleverans inte har skett enligt punkten 5 får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om i normalfallet två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom.

Vid hävning ska konsumenten återlämna fordonet mot att Bike Trollhättan AB återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Det återlämnade fordonet ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Bike Trollhättan AB har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av fordonet. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nyttan ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten har haft, t.ex. att han inte har kunnat använda fordonet i normal omfattning. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa ett felfritt fordon som, beträffande standard och skick, motsvarar det återlämnade fordonet vid hävningstillfället.

Skadestånd

Konsumenten har rätt till en skälig ersättning för den skada han lider genom att fordonet under garantiperioden är felaktigt, om inte Bike Trollhättan AB visar att felet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som inte skäligen kunnat förutses vid köpet och vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas.

Skadeståndet omfattar inte ersättning för förlust i en näringsverksamhet eller för en personskada. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

Konsumentköplagen

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar Bike Trollhättan AB för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte Bike Trollhättan AB kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. Det betyder att konsumentköplagen kan ge köparen ett skydd som inte tillförsäkras denne genom BIKE-Garantin för begagnade fordon. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen om det görs inom två månader från upptäckten.

Tvistlösning m.m.

Om en tvist mellan konsumenten och Bike Trollhättan AB med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

 


BIKE-Garanti i tolv månader, dock högst 10 000 km, rekommenderas för fordon som vid leveransen är högst tre år (36 månader) gamla och gått högst 50 000 km.

BIKE-Garanti i sex månader, dock högst 5 000 km, rekommenderas för fordon som vid leveransen är mer än tre år (36 månader), dock högst sex år (72 månader) gamla och gått högst 100 000 km.

För övriga fordon rekommenderas Trafiksäkerhetsgaranti.

Fordonets ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när fordonet togs i trafik

BIKEs garantier

Gäller endast till den person som handlat fordonet från Bike Trollhättan AB och anses som förverkat om fordonet har säljs vidare till annan part.

Vårt råd är att man läser garantivillkoren från tillverkaren för respektive fordon då detta är grunden i vår garanti.

Vi följer tillverkas garantivillkor rakt av på alla områden som krav på skötsel, montering av ej original Tbh, modifiering, fullföljande av service & underhåll.

Oljeförbrukning och nedgång i batteriprestanda som är inom tillverkarens toleranser anses inte som fel och ersätts därför inte

Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. Alla rättigheter reserverade.