Integritetspolicy

Personlig integritet är något som Bike Trollhättan AB och Bikepart Trollhättan AB tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 
Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter rör all hantering av personuppgifter, oavsett om det sker elektroniskt eller analogt. I vårt bolag innebär det exempelvis följande; insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Bike Trollhättan AB och Bikepart Trollhättan AB är Bike Trollhättan AB personuppgiftsansvarig. (Bike Trollhättan AB, org. nr. 556599–0305, Lextorpsvägen 997, 461 65 Trollhättan, Sverige). 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer samt inspelat material från övervakningskameror. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte som är länkad till din roll som kund, besökare i våra lokaler eller din anställning.  

Företaget behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. 

Om företaget skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, till exempel för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in. 

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter? 
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du söker arbete eller skriver på ett anställningsavtal.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan gälla berörda myndigheter och fackföreningar. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål. 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. 
Företaget kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som till exempel polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning till exempel sparas minst sju år medan andra uppgifter raderas inom någon vecka efter att de inte fyller någon funktion. 

Vad är dina rättigheter som registrerad? 
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.


RÄTT TILL REGISTERUTDRAG (RÄTT TILL TILLGÅNG)

  • Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

RÄTT TILL RÄTTELSE

  • Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 
    I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

RÄTT TILL RADERING

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
  • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.
  • Uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke. 

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas. 

RÄTT TILL BEGRÄNSNING 
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. 

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT VISS TYP AV BEHANDLING 
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.  

HANTERA DINA RÄTTIGHETER 
Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.  Sänd ditt önskemål till: info@biketrollhattan.se

Hur hanterar vi personnummer? 
I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder. 
Tillsynsmyndighet

Integritetsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta www.imy.se

Kontakta oss vid frågor 
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@biketrollhattan.se eller via telefon på: 0520–488030. 


Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid upplagd på vår hemsida: https://biketrollhattan.se/kamerabevakning

Copyright © 2013-2017 Magento, Inc. Alla rättigheter reserverade.